Naposledy aktualizováno: 15.07.2020 12:09:41
logo

Místní knihovna Topolná

 

Historie knihovny

 

Čtenářský spolek vznikl již v roce 1865 z popudu místních učitelů. Vytkl si za úkol "vzdělávati, uvědomovati a poučovati lid v pokrokovém duchu a v zásadách pravdy". Spolek měl na svou dobu pěknou a dosti rozsáhlou knihovnu. V době 1.světové války činnost spolku ustávala, až koncem války spolek zanikl. Knihy byly převzaty do knihovny hasičské. Za pokračovatele čtenářského spolku je možno považovat obecní knihovnu, která byla zřízena v roce 1920 a převzala knihy i z hasičské knihovny. Obecní knihovna mnohokrát měnila své sídlo, název i knihovníky. Její existence překonala všechny režimy a v obci působí do dneška.

 

 

Současnost

 

Nyní se knihovna nachází  v budově DPS ve 3.patře. Je zde výtah pro snadnější dostupnost.

 

Knihovna má 6000 knih (číslo se mění podle počtu nakoupených a vyřazených knih).

Je rozdělena na beletrii, část naučnou a část dětskou.

Pro lepší orientaci je k dispozici KATALOG ON-LINE

Roční poplatek  pro dospělé 40Kč

                            pro děti, studenty a důchodce 20Kč

 

 

 

Knihovní řád obecní knihovny v Topolné

 

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny v Topolné

 

 

V souladu s § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

 

I. Základní ustanovení

 

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

 

Čl. 2

 Veřejné knihovnické a informační služby

 

 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v

    příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 

a)     výpůjční služby

 

b)     meziknihovní služby

 

c)      informační služby:

 

i.       informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

 

ii.      informace z oblasti veřejné správy,

 

iii.     ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

 

iv.     přístup na internet.

 

 Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

 Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby: administrativní úkony spojené s registrací uživatelů - roční

 poplatek. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem  § 4, odst. 2 až  4 zák. č. 257/2001

 Sb.,  knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně  může požadovat jen do výše skutečně vynaložených

 nákladů.

 

 Veškeré finanční částky (registrační poplatky a sankční poplatky) jsou knihovnou účtovány ve výši

 stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3 

Registrace uživatele

 

 

 

Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

 

Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

 

Čl. 4

 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

 

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 

Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

 

Čl. 5

 

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

 

Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 

Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

 

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

 

 

III. Výpůjční řád

 

 

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

 

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

 

Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

 

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 

 

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:

 

a)      kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

 

b)      které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

 

c)      jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření

         fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

 

d)      které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou

         výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

 

 

Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

 

Knihovník zaregistruje výpůjčku dokumentu ve výpůjčním systému.

 

Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně nebo písemně.

 

 

Čl. 9

 Výpůjční lhůty

 

 

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 

Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

 

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

 

 

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 

Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 

Čl. 11

 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

 

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 

Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.

 

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

 

Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

 

Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 

Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Čl. 12

Reprografické a jiné kopírovací služby

 

 

Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

 

Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).

 

Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

 

Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

 

Čl. 13

Ztráty a náhrady

 

 

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

 

O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 

Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

ČL. 14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

   

Poplatek z prodlení:

a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční

          lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na         

          nejbližší další výpůjční den.

 

Vymáhání nevrácených výpůjček:

a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.  Po

           čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) 

           následuje vymáhání právní cestou.

 

Ztráta průkazu uživatele:

   a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní

            nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 15

Náhrada všeobecných škod

 

Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: "Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.").

 

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny

Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy

Ruší se Knihovní řád ze dne 18. 12. 2002

Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

 

 

Ceník služeb

Poučení o ochraně osobních údajů

 

V Topolné 25.5.2018

 

 

 

podpis starosty                                                                               podpis knihovníka

 

 

 

Příloha 1

 

Poučení o ochraně osobních údajů

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obecní úřad Topolná (dále jen knihovna)

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání 

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech. 

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let. 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu. 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů 

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. 

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů 

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobníúdaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

 

Zabezpečení osobních údajů 

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů. 

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi knihovnického programu – modul výpůjční protokol. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace 

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: knihovnatopolna@seznam.cz

 

 

Příloha 2

 

Ceník služeb

 

Základní služby

 

Půjčování knih                                zdarma

 

Přístup na internet                          zdarma

 

 

Manipulační poplatek spojený s registrací

 

Manipulační poplatek - dospělí                       40,- Kč/ rok

 

Manipulační poplatek -  studenti a důchodci   20,- Kč/ rok

 

 

Poplatky z prodlení – upomínky

 

1. upomínka                                 10,- Kč

2. upomínka                                 20,- Kč

3. upomínka                                 30,- Kč

 

Upomínací dopis                           50,- Kč

 

 

Za ztrátu nebo poškození dokumentu jsou uživateli knihovny účtovány všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly – cena knihy v plné výši + 100 korun na náklady s pořízením.

 

Za poškození dokumentu může být účtována uživateli pokuta podle míry poškození, kterou posoudí knihovník – od 10 korun do plné výše ceny knihy.

 

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.